Menu
Obec Nemecká
Obec Nemecká

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Volebné obdobie 2018-2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká je zložené z 9 poslancov:

 • Milena Grúberová: gruberova.oznemecka@gmail.com
 • Jozef Kliment,  Ing.: kliment.oznemecka@gmail.com
 • Marcela Kohútová, Ing.: kohutova.oznemecka@gmail.com        
 • Zuzana Kováčová Švecová, Mgr. Phd.: kovacova.oznemecka@gmail.com         
 • Ľubomír Kubuš, Ing.: kubus.oznemecka@gmail.com
 • Peter Marčok: marcok.oznemecka@gmail.com
 • Ján Môcik, Ing.: mocik.oznemecka@gmail.com
 • Branisla Píši, Mgr.: pisi.oznemecka@gmail.com     
 • Ján Turčan, Ing. PhD.: turcan.oznemecka@gmail.com 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.


Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká zriadilo nasledujúce komisie:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

 • Predseda: Ing. Ján Turčan
 • Členovia:  Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment

Komisia verejného poriadku

 • Predseda: Mgr. Branislav Píši
 • Členovia:  Peter Marčok, Ing. Ján Môcik, Július Bartoš

Komisia finančná pre rozpočet a správu obce

 • Predseda: Ing. Marcela Kohútová
 • Členovia:  Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, Milena Grúberová, Ing. Ján Turčan, PhD., Ing. Gabriela Macíková, Ing. Alexandra Barlová, PhD.

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredia

 • Predseda: Ing. Ľubomír Kubuš
 • Členovia:  Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, Peter Oroš, Ing. Ján Môcik st.

Komisia kultúry a športu

 • Predseda: Milena Grúberová
 • Členovia:  Ing. Jozef Kliment, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Peter Marčok, Marek Ryšlink, Janka Macíková, Katarína Marčoková, Natália Hrušková 

Komisia vzdelávania a sociálnych vecí

 • Predseda: Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
 • Členovia:  Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, Marek Lokša, Mgr. Janka Šagátová

Samospráva

img

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Projekty

img

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Elektronické služby

DCOM

Mapový portál obce

mapový portál

Kam za zážitkami

-->