Menu
Obec Nemecká
Obec Nemecká

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Volebné obdobie 2022-2026 - Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká je zložené z 9 poslancov:

 • Ing. Juraj Črepp
 • Milena Grúberová: gruberova.oznemecka@gmail.com     
 • Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. : kovacova.oznemecka@gmail.com         
 • Mgr. Pavel Marčok
 • Peter Marčok: marcok.oznemecka@gmail.com
 • Ing. Pavel Oller
 • Mgr. Branislav Píši:  pisi.oznemecka@gmail.com     
 • PhDr. Lenka Ťažká
 • Jaroslav Tuček

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.


Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká zriadilo pre volebné obdobie 2022-2026 nasledujúce komisie:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

 • Predseda: Mgr. Branislav Píši
 • Členovia:  PhDr. Lenka Ťažká , Mgr. Pavel Marčok

Komisia verejného poriadku

 • Predseda: Mgr. Branislav Píši
 • Členovia:  Peter Marčok, Július Bartoš

Komisia finančná pre rozpočet a správu majetku obce

 • Predseda: Ing. Juraj Črepp
 • Členovia:  Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Milena Grúberová, PhDr. Lenka Ťažká, Ing. Pavel Oller, Ing. Alexandra Barlová, PhD.

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie

 • Predseda: Ing. Pavel Oller
 • Členovia:   Ing. Juraj Črepp, Mgr. Pavel Marčok, Michal Leitner, Jaroslav Tuček

Komisia kultúry a športu

 • Predseda: Milena Grúberová
 • Členovia:  Peter Marčok, Mgr. Pavel Marčok, PhDr. Lenka Ťažká, Marek Ryšlink, Katarína Marčoková, Natália Hrušková

Komisia vzdelávania a sociálnych vecí

 • Predseda: Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
 • Členovia:  Jaroslav Tuček, PhDr. Lenka Ťažká,  PhD., Milena Grúberová, Marek Lokša, Mgr. Janka Šagátová

Samospráva

Rozprávkový svet

img

Projekty

img

Civilná ochrana

img

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
31 1 2

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Elektronické služby

DCOM

Mapový portál obce

mapový portál


Turistická mapa katastra obce

mapa katastra

Kam za zážitkami

-->