Menu
Obec Nemecká
Obec Nemecká

Rozvoj obce

img


eu

 

Rozvoj energetických služieb v obci Nemecká

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov projektu:

Rozvoj energetických služieb v obci Nemecká

Stručný opis projektu:

Obec Nemecká potrebuje prijať energetické opatrenia prostredníctvom poskytnutia energetických služieb, ktoré by umožnili zníženie energetickej náročnosti budov. Hlavným cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby. Hlavný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Umožní vypracovať energetický audit, ktorého predmetom budú stavebné objekty v Obci Nemecká.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej východiskovej situácie je cieľom projektu realizácia opatrení vyplývajúcich z energetického auditu s cieľom prispieť k zníženiu energetickej náročnostilepšej energetickej efektívnosti v obci Nemecká.

Miestom realizácie projektu budú vybrané stavebné objekty v obci Nemecká.

Úspešná realizácia projektu bude viesť k pozitívnym environmentálnym prínosom. Po realizácii navrhovaných opatrení z energetického auditu sa dosiahne zníženie spotreby energie v obci Nemecká, znížia sa náklady na opravy, údržbu a energie. Zároveň dôjde k zhodnoteniu stavebných objektov ako takých.

Cieľ projektu:

Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Názov a sídlo prijímateľa:

Nemecká, Hronská 37, 976 97 Nemecká

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.op-kzp.sk    www.mizp.sk    www.siea.sk    https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Celková výška oprávnených výdavkov:

24 444,00 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

23 221,80 €

img

img


img

CIEĽ PROJEKTU:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života v obci Nemecká. V rámci realizácie projektu pôjde o fyzické osadenie 9 ks prístupových bodov (7 ks externý prístupový bod, 2 ks interný prístupový bod) resp. zariadení, ktoré budú osadené na nasledovných miestach - územia obce Nemecká:

1. Access point AP1in - Obecný úrad

2. Access point AP2in - kultúrne stredisko Dolná škola v časti Zámostie

3. Access point AP3out - kultúrne stredisko Dolná škola v časti Zámostie vonkajšia časť

4. Access point AP4out - kultúrne centrum Horná škola v časti Zámostie

5. Access point AP5out - Dom služieb v časti Dubová

6. Access point AP6out - Športový areál ihrisko Nemecká

7. Access point AP7out - Športový areál ihrisko Nemecká

8. Access point AP8out - Športový areál ihrisko Nemecká

9. Access point AP9out - Športový areál ihrisko Nemecká


osl

Bližie informácie - Formulár dobrej praxe


Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok - juh

kompostéry

Názov projektu: Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok - juh

Kód projektu v ITMS 2014+: 310011L167

Miesto realizácie projektu: Bystrá, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Nemecká, Podbrezová, Predajná, Ráztoka

Zmluvná výška NFP: 163 478,18 EUR

Časová realizácia projektu: 05/2018 – 02/2019

Bližšie informácie


 

logo

Projekt v oblasti prevencie kriminality
"Kamerový systém - obec Nemecká - rozšírenie"

Názov projektu : Kamerový systém - obec Nemecká - rozšírenie

Typ projektu: Prevencia kriminality

Miesto realizácie projektu : Obec Nemecká

Celkové náklady: 13 905,16 EUR

Poskytnutá dotácia:  10 000 EUR

Časová realizácia projektu: 04/2018-10/2018minv


Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia

Dotácia z prostriedkov Environmentálneho fondu - Oblasť Ochrana ovzdušia, činnosť A3 Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality  ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia.

Účel dotácie / názov projektu: Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia

Miesto realizácie : obec Nemecká okres Brezno

Termín realizácie: 05/2019 - 09/2019

Celkové náklady projektu: 83.880 EUR 

Výška poskytnutej dotácie: 50.000 EUR

enviro

Na základe zákona NR SR č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa menil zákon NR SR č. 539/2008 Z.z., a ktorý nadobudol platnosť 1. januára 2015 „obec vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečuje jeho plnenie“, ďalej sa podieľa „na príprave a uskutočňovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, poskytuje súčinnosť na príprave regionálnych operačných programov, spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí, zriaďuje s inými obcami združenie obcí s predmetom činnosti, ktorým napomáha hospodárskemu a sociálnemu rozvoju obce, ako aj samosprávneho kraja, vypracúva stanovisko k programom regionálneho rozvoja“.

Obec Nemecká má spracovaný tento strategický dokument ako súčasť
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok juh

Pôvodný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Chopok juh bol vypracovaný v roku 2006 na roky 2007 – 2013, s výhľadom do roku 2015 a vychádzal predovšetkým z dlhodobej vízie obyvateľov využiť výhodnú geografickú polohu jednotlivých obcí daného mikroregiónu s ich prírodnými danosťami na ich všestranný rozvoj. V súlade s platnými právnymi normami SR bolo vypracované aktualizované znenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mikroregiónu Chopok juh ako strednodobého programu s cieľmi a zámermi do roku 2020, s výhľadom do roku 2025.

PHSR je otvorený dokument, ktorý je možné dopĺňať a meniť na základe aktuálnych potrieb. Každé nové znenie nadobúda platnosť po jeho schválení všetkými obecnými zastupiteľstvami jednotlivých obcí mikroregiónu Chopok juh. Stanovenie rozvojových cieľov a priorít umožní obciam mikroregiónu realizovať
dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.

Vážení občania obce Nemecká,

človek sa často ocitá v životnej situácii, v ktorej nevyhnutne potrebuje pomoc. Potrebuje niekoho, kto mu podá pomocnú ruku, pomôže nájsť najvhodnejší spôsob riešenia a tým začať, resp. ďalej žiť plnohodnotný a kvalitný život. O pomoc najčastejšie žiadajú obec.

Obec má záujem pomôcť každému, kto to potrebuje. Sociálne služby sú činnosti, ktoré pomáhajú zabezpečiť primerané životné podmienky pre ľudí, prispievajú k uspokojovaniu ich potrieb. Kritériom pri rozhodovaní o poskytnutí konkrétnej sociálnej služby občanovi by mala byť jeho konkrétna potreba a odkázanosť na pomoc druhých. Prostredníctvom metódy komunitného plánovania je možné plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedal špecifikám našej obce a potrebám jednotlivých občanov. Výsledkom je dokument - komunitný plán sociálnych služieb.

Práve preto som veľmi rád, že Vám môžem predstaviť Komunitný plán sociálnych služieb obce Nemecká na roky 2018 až 2023 s výhľadom do roku 2025. Dokument dáva odpoveď na otázku, v akom rozsahu a aké sociálne služby sa poskytujú dnes. Zároveň dáva odpovede na otázky, ktoré služby občania očakávajú, aké je potrebné vytvoriť, či rozšíriť do budúcna, aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme, resp. budeme ich musieť vytvoriť na priebežné plnenie objektívnych požiadaviek ľudí, či a s kým budeme vytvárať partnerstvá a spolupracovať. Verím, že sa nám podarilo vytvoriť dokument, ktorý reflektuje problémy ľudí v našej obci.

Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do procesu tvorby komunitného plánu sociálnych služieb, poslancom OcZ, inštitúciám a členom pracovnej skupiny. Našou snahou je, aby sme postupne spoločne v ďalšom období zabezpečovali stanovené ciele a opatrenia v dokumente.

Branislav Čižmárik
starosta obce Nemecká

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce. Počet obyvateľov obce Nemecká prevyšuje 1000 obyvateľov,  a preto obec vypracováva predmetný dokument

„Program odpadového hospodárstva obce Nemecká na roky 2016 – 2020“

Predmetný dokument je vypracovaný v súlade s „Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020“ a s „Programom odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020“.

Obec

Referendum 2023

img

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Projekty

img

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Elektronické služby

DCOM

Mapový portál obce

mapový portál

Kam za zážitkami

-->