Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 36
TÝŽDEŇ: 938
CELKOM: 172175

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká


 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká je zložené z 9 poslancov:

Poslanci:

Tel. kontakt Email
Pavol Halgaš 0905 922 914 halgas.pavol@centrum.sk
Jozef Kliment,  Ing. 0911 260 438 timki13@centrum.sk 
Dana Klincová 0902 371 102 dana.klincova@zoznam.sk
Marcela Kohútová, Ing. 0907 825 650 marcela106@post.sk
Zuzana Kováčová, Mgr. Phd. 0915 843 864 kovacovasvecova@gmail.com
Ľubomír Kubuš, Ing. 0911 521 165 lvdk.fo@gmail.com
Peter Marčok 0908 557 805 kacenka1136@azet.sk
Branisla Píši, Mgr. 0903 922 621 branislav.pisi1@gmail.com
Ivan Kováčik 0918 334 553 ivan.kovacik@lesy.sk

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká zriadilo nasledujúce komisie:

 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

Predseda: Ing. Ľubomír Kubuš
Členovia:  Peter Marčok, Dana Klincová

 • Komisia verejného poriadku

Predseda: Mgr. Branislav Píší
Členovia:  Peter Marčok, Ivan Kováčik, Július Bartoš

 • Komisia finančná pre rozpočet a správu obce

Predseda: Ing. Marcela Kohútová
Členovia:  Mgr. Branislav Píši, Pavol Halgaš, Ing. Gabriela Macíková, Ing. Alexandra Barlová, PhD.

 • Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredia

Predseda: Ing. Ľubomír Kubuš
Členovia:  Ing. Ján Lendácky, Ing. Štefan Pavlík

 • Komisia kultúry a športu

Predseda: Dana Klincová
Členovia:  Mgr. Jana Šagátová, Janka Macíková, Daniel Kalický, Simona Vančová, Pavel Marčok 

 • Komisia vzdelávania a sociálnych vecí

Predseda: Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Členovia:  Mgr. Jana Šagátová, PhDr. Martin Lokša, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD.