img

SODB

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kam za zážitkami

img


logo horehronie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 191
TÝŽDEŇ: 1832
CELKOM: 424000

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká


 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Volebné obdobie 2018-2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká je zložené z 9 poslancov:

Poslanci:

   
Milena Grúberová    
Jozef Kliment,  Ing.    
Marcela Kohútová, Ing.    
Zuzana Kováčová Švecová, Mgr. Phd.    
Ľubomír Kubuš, Ing.    
Peter Marčok    
Ján Môcik, Ing.    
Branisla Píši, Mgr.    
Ján Turčan, Ing. PhD.    

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká zriadilo nasledujúce komisie:

 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Ján Turčan
Členovia:  Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment

 • Komisia verejného poriadku

Predseda: Mgr. Branislav Píši
Členovia:  Peter Marčok, Ing. Ján Môcik, Július Bartoš

 • Komisia finančná pre rozpočet a správu obce

Predseda: Ing. Marcela Kohútová
Členovia:  Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, Milena Grúberová, Ing. Ján Turčan, PhD., Ing. Gabriela Macíková, Ing. Alexandra Barlová, PhD.

 • Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredia

Predseda: Ing. Ľubomír Kubuš
Členovia:  Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, Peter Oroš, Ing. Ján Môcik st.

 • Komisia kultúry a športu

Predseda: Milena Grúberová
Členovia:  Ing. Jozef Kliment, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Peter Marčok, Marek Ryšlink, Janka Macíková, Katarína Marčoková, Natália Hrušková 

 • Komisia vzdelávania a sociálnych vecí

Predseda: Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
Členovia:  Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, Marek Lokša, Mgr. Janka Šagátová