Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 107
TÝŽDEŇ: 107
CELKOM: 253629

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozvoj obce

osl

Bližie informácie - Formulár dobrej praxe

 


Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok - juh

kompostéry

Názov projektu : Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok - juh

Kód projektu v ITMS 2014+ :  310011L167

Miesto realizácie projektu : Bystrá, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Nemecká, Podbrezová, Predajná, Ráztoka

Zmluvná výška NFP: 163 478,18 EUR

Časová realizácia projektu: 05/2018 – 02/2019

Bližšie informácie

logo

 

 

 


 

Projekt v oblasti prevencie kriminality
"Kamerový systém - obec Nemecká - rozšírenie"

 

Názov projektu : Kamerový systém - obec Nemecká - rozšírenie

Typ projektu: Prevencia kriminality

Miesto realizácie projektu : Obec Nemecká

Celkové náklady: 13 905,16 EUR

Poskytnutá dotácia:  10 000 EUR

Časová realizácia projektu: 04/2018-10/2018minv


 

 

 

 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 


 

Na základe zákona NR SR č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa menil zákon NR SR č. 539/2008 Z.z., a ktorý nadobudol platnosť 1. januára 2015 „obec vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečuje jeho plnenie“, ďalej sa podieľa „na príprave a uskutočňovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, poskytuje súčinnosť na príprave regionálnych operačných programov, spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí, zriaďuje s inými obcami združenie obcí s predmetom činnosti, ktorým napomáha hospodárskemu a sociálnemu rozvoju obce, ako aj samosprávneho kraja, vypracúva stanovisko k programom regionálneho rozvoja“.

 

Obec Nemecká má spracovaný tento strategický dokument ako súčasť
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok juh

 

Pôvodný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Chopok juh bol vypracovaný v roku 2006 na roky 2007 – 2013, s výhľadom do roku 2015 a vychádzal predovšetkým z dlhodobej vízie obyvateľov využiť výhodnú geografickú polohu jednotlivých obcí daného mikroregiónu s ich prírodnými danosťami na ich všestranný rozvoj. V súlade s platnými právnymi normami SR bolo vypracované aktualizované znenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mikroregiónu Chopok juh ako strednodobého programu s cieľmi a zámermi do roku 2020, s výhľadom do roku 2025.

PHSR je otvorený dokument, ktorý je možné dopĺňať a meniť na základe aktuálnych potrieb. Každé nové znenie nadobúda platnosť po jeho schválení všetkými obecnými zastupiteľstvami jednotlivých obcí mikroregiónu Chopok juh. Stanovenie rozvojových cieľov a priorít umožní obciam mikroregiónu realizovať
dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.

 

 

Komunitný plán sociálnych služieb


 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Nemecká
na roky 2018 - 2023 s výhľadom do roku 2025

 

Vážení občania obce Nemecká,

 

človek sa často ocitá v životnej situácii, v ktorej nevyhnutne potrebuje pomoc. Potrebuje niekoho, kto mu podá pomocnú ruku, pomôže nájsť najvhodnejší spôsob riešenia a tým začať, resp. ďalej žiť plnohodnotný a kvalitný život. O pomoc najčastejšie žiadajú obec.

 

Obec má záujem pomôcť každému, kto to potrebuje. Sociálne služby sú činnosti, ktoré pomáhajú zabezpečiť primerané životné podmienky pre ľudí, prispievajú k uspokojovaniu ich potrieb. Kritériom pri rozhodovaní o poskytnutí konkrétnej sociálnej služby občanovi by mala byť jeho konkrétna potreba a odkázanosť na pomoc druhých. Prostredníctvom metódy komunitného plánovania je možné plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedal špecifikám našej obce a potrebám jednotlivých občanov. Výsledkom je dokument - komunitný plán sociálnych služieb.

 

Práve preto som veľmi rád, že Vám môžem predstaviť Komunitný plán sociálnych služieb obce Nemecká na roky 2018 až 2023 s výhľadom do roku 2025. Dokument dáva odpoveď na otázku, v akom rozsahu a aké sociálne služby sa poskytujú dnes. Zároveň dáva odpovede na otázky, ktoré služby občania očakávajú, aké je potrebné vytvoriť, či rozšíriť do budúcna, aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme, resp. budeme ich musieť vytvoriť na priebežné plnenie objektívnych požiadaviek ľudí, či a s kým budeme vytvárať partnerstvá a spolupracovať. Verím, že sa nám podarilo vytvoriť dokument, ktorý reflektuje problémy ľudí v našej obci.

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do procesu tvorby komunitného plánu sociálnych služieb, poslancom OcZ, inštitúciám a členom pracovnej skupiny. Našou snahou je, aby sme postupne spoločne v ďalšom období zabezpečovali stanovené ciele a opatrenia v dokumente.

 

Branislav Čižmárik
starosta obce Nemecká